معاون پشتیبانی

تعداد بازدید:۳۵۹      معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری البرز 
 

 

 • کنترل و نظارت بر عملکرد کلیه واحد های تابعه و رفع نیازهای آنان
 • نظارت بر روند ارائه خدمات به کلیه موسسات مستقر در پارک
 • برنامه ریزی در رابطه با جلب مشارکت مراکز تحقیقاتی / پژوهشی همجوار به منظور تجمیع امکانات و توانمندیها
 • ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود مدیریت وبهره وری در واحد پشتیبانی
 • نظارت کلی بر روند ارائه خدمات در واحد پشتیبانی
 • نظارت بر کلیه ی قراردادها و پیمانهای منعقده ی پارک با سایر موسسات ، شرکتها، افراد حقیقی و حقوقی
 • نظارت کلی بر بودجه و نیز درآمدهای اختصاصی سایر بخشهای پارک
 • نظارت بر نحوه ی هزینه کرد اعتبارات و حسابرسی ها
 • نظارت بر اجرای امور عمرانی – ساختمانی – تاسیساتی و تجهیزاتی
 • برنامه ریزی و تعیین خط مشی های کلی در زمینه ی مسایل اداری و مالی و تشکیلاتی و رفاهی پارک و واحد های تابعه
 • مراقبت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعملهای اداری و مالی و بودجه و تشکیلات از طریق مدیران
 • نظارت در حفظ و توزیع ملزومات اموال پارک و مراکز وابسته

کلید واژه ها: معاون پشتیبانی معاون پشتیبانی luh k امینی قاسم امینی