مطالب مرتبط با کلید واژه

k


معاون پشتیبانی

معاون پشتیبانی

      قاسم امینی       معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری البرز      کنترل و نظارت بر عملکرد کلیه واحد های تابعه و رفع نیازهای آنان نظارت بر روند ارائه خدمات به کلیه موسسات مستقر در پارک برنامه ریزی در رابطه با ...