دستاوردها

۰۷ مهر ۱۳۹۷ ۸
شرکت صنایع شیمی ساختمان ابادگران عضوپارک علم و فناوری البرز واحد تولیدی نمونه ملی اعلام شد
کسب تندیس واحد نمونه استاندارد کشوری توسط شرکت فناور پارک علم و فناوری البرز
معرفی "پارک علم و فناوری البرز" به عنوان دستگاه برتر پاسخگو به رسانه
تقدیر از جهادگر نمونه پارک علم و فناوری البرز
تولید محصول صد درصد سبز برای استفاده بهینه آب در مصارف کشاورزی و صنعتی
کنترل و جلوگیری از نشت گاز مشترکان سراسر کشور از طریق آشکار سازهای مورد تائید سازمان استاندارد ایران
یک شرکت فناور پارک علم و فناوری البرز تنها تولیدکننده فرمون های جنسی حشرات در کشور
کسب رتبه برتر رویداد ملی شتاب طبری