دستاوردها

۰۷ مهر ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۶ ۸
افتخار آفرینی شرکت فناور پارک علم و فناوری البرز بعنوان واحد نمونه استاندارد استان تهران
یک شرکت فناور پارک علم و فناوری البرز تنها تولیدکننده فرمون های جنسی حشرات در کشور
شرکت صنایع شیمی ساختمان ابادگران عضوپارک علم و فناوری البرز واحد تولیدی نمونه ملی اعلام شد
معرفی "پارک علم و فناوری البرز" به عنوان دستگاه برتر پاسخگو به رسانه
تقدیر از جهادگر نمونه پارک علم و فناوری البرز
تولید محصول صد درصد سبز برای استفاده بهینه آب در مصارف کشاورزی و صنعتی
کنترل و جلوگیری از نشت گاز مشترکان سراسر کشور از طریق آشکار سازهای مورد تائید سازمان استاندارد ایران
کسب رتبه برتر رویداد ملی شتاب طبری