مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیر رشد


معرفی

معرفی

سیدسجادسادات رسول   مدیر مرکز شد جامع پارک علم و فناوری البرز سازمانهای نوپا که با هدف توسعه فناوری آغاز به فعالیت می نمایند عموماً مؤسساتی کوچک و در عین حال دارای نقش مؤثر در تولید فنـاوری و ایجاد کارآفرینی هستند. فشار سنـگین ...