مطالب مرتبط با کلید واژه

توافقنامه


امور قراردادها

امور قراردادها

     غلامرضا ساعی پور       امور قراردادها   تهیه و تدوین توافقنامه های استقرار شرکت های پذیرش شده در پارک علم و فناوری و مرکز رشد ساماندهی اسناد، مدارک و پرونده های قرارداد شرکت های پارکی و مرکز رشد بصورت الکترونیکی ...