مطالب مرتبط با کلید واژه

عمرانی


اداره امور عمرانی

مدیریت و نظارت بر انجام امور مربوط به معماری و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ،تهیه نقشه‌ها و محاسبات فنی ساختمانهای جدید التأسیس بررسی و اظهارنظر در خصوص عملکرد فنی، اجرایی و مالی طرح های عمرانی و ساخت و ساز های جدید ...