مطالب مرتبط با کلید واژه

اداره امور ماداره مالی


اداره امور مالی

اداره امور مالی

       لیلا شاهمرادی       مدیر امور مالی    اعمال نظارت بر امور مالی و امورمحاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها و تهیه صورتهای مالی در چارچوب قوانین و مقررات ذکر شده در   آیین نامه مالی و معاملاتی جهاددانشگاهی نگهداری و تنظیم ...