مطالب مرتبط با کلید واژه

vhnhvd


اداره امور اداری

اداره امور اداری

     عالیه کمالی مسکونی       مدیر امور اداری        اجرای خط مشی های پارک در زمینه های مربوط به امور اداری، استخدامی نظارت بر حسن انجام  امور مرتبط با مدیریت منابع انسانی  و فعالیتهای واحدهای تابعه تهیه و تنظیم احکام ...