مطالب مرتبط با کلید واژه

اداری


اداره امور اداری

اداره امور اداری

     عالیه کمالی مسکونی       مدیر امور اداری        اجرای خط مشی های پارک در زمینه های مربوط به امور اداری، استخدامی نظارت بر حسن انجام  امور مرتبط با مدیریت منابع انسانی  و فعالیتهای واحدهای تابعه تهیه و تنظیم احکام ...

اداره امور مالی

اداره امور مالی

       لیلا شاهمرادی       مدیر امور مالی    اعمال نظارت بر امور مالی و امورمحاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها و تهیه صورتهای مالی در چارچوب قوانین و مقررات ذکر شده در   آیین نامه مالی و معاملاتی جهاددانشگاهی نگهداری و تنظیم ...