مطالب مرتبط با کلید واژه

رئیس


معرفی ریاست پارک علم و فناوری البرز

معرفی ریاست پارک علم و فناوری البرز

آقای مهندس مهدی عباسی  رئیس پارک علم و فناوری البرز      امــروزه بــا توســعه روز افــزون و رشــد بــی وقفــه دانــش، فناوری هــای نویــن و نــوآوری و اهمیــت کارآفرینــی و خلــق ارزش جدیــد در جوامــع توســعه یافتــه، عــدم تکمیــل زنجیــره ســاختاری صنعـت ...

حوزه ریاست

            مدیر حوزه ریاست     برنامه‌‌ریزی و مدیریت کلیه جلسات مربوط به ریاست پارک علم و فناوری البرز پیگیری و اجرای دستورات ریاست پارک علم و فناوری البرز و ابلاغ آنها مدیریت وقایع، جلسات و برنامه های کاری ریاست پارک  رسیدگی ...

ریاست

معرفی ریاست پارک علم و فناوری البرز معرفی حوزه ریاست  معرفی روابط عمومی   


موفقیت های بانوان شرکتهای پارک علم و فناوری البرز  در زمینه فناوری های نوین چشمگیر است
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده

موفقیت های بانوان شرکتهای پارک علم و فناوری البرز در زمینه فناوری های نوین چشمگیر است

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده دستاورد های بانوان در شرکت های فناور و دانش بنیان پارک علم و فناوری البرز در بخش تولید و صادرات را چشمگیر عنوان کرد.

ادامه مطلب