مطالب مرتبط با کلید واژه

معرفی رئیس


معرفی ریاست پارک علم و فناوری البرز

معرفی ریاست پارک علم و فناوری البرز

آقای مهندس مهدی عباسی  رئیس پارک علم و فناوری البرز      امــروزه بــا توســعه روز افــزون و رشــد بــی وقفــه دانــش، فناوری هــای نویــن و نــوآوری و اهمیــت کارآفرینــی و خلــق ارزش جدیــد در جوامــع توســعه یافتــه، عــدم تکمیــل زنجیــره ســاختاری صنعـت ...