ارائه تحصیلات از سوی صندوق پژوهش و فناوری به شرکت های دانش بنیان

تعداد بازدید:۹۴
ارائه تحصیلات از سوی صندوق پژوهش و فناوری به شرکت های دانش بنیان

کلید واژه ها: صندوق پژوهش و فناوری البر پارک ال شرکت های فناور و دانش بنیان تسهیلات